Familiens Hjemmeside

Folket bag OPUS på Vesterbrogade..


KIKS VENTER TIL EFTER JUL D. 6./01  P.G.A. HÅNDBOLD AFTEN
OG ØNSKER SÆ´FØ´LI´ ALLE EN RIGTIG GO´ JUL OG EN "GO´TUBORG" ! !

KIKS får fredag d.6 December besøg af Tina Iversen der har arbejdet med afmystificiering og afstigmatisering i OPUS siden 1998 og KIKS får altså så endelig besøg af een af dem der arbejder,"på gadeplan" til hverdag i OPUS og det er jo interesant da de høje herrer, Bl. a. Kristen Kistrup, Johanne Bratbo, Merete Nordentoft m.fl. jo alle har snakked så meget om opus i Radio KIKS !

KIKS glæder sig til en aften med een der gør noget ved sagen !

----------------------

Tina Iversen var mere end en overaskelse for "Kiks" !
Hun er virklig en sød og et dejligt menneske og vi hyggede os så meget at vi knapt nok fik tid til at snakke om OPUS og første gang jeg kiggede på uret var den ti i ti og så var det jo tid til afslutte med de sævanlige gaver og "The Pover of love"
Fantastisk aften og fantastisk pige-hun er ved at tage MATERGRAD I OFFENTLIG LEDELSE så næste gang er hun måske direktør for DSB ! Hun er i hver thi fald velkommen igen i "Kiks" !
Hør genudsendelsen kl. 22.00 på næste fredag d. 13/01 2012 !


Og her følger lidt info om OPUS :

Kort om behandlingstilbuddet

Opus er især et tilbud om intensiv kontaktpersonstøtte: Den unge og de pårørende vil blive tilknyttet en person fra teamet. Denne vil være den faste behandler gennem forløbet, også under og efter en evt. indlæggelse.

Behandleren vil have personlig kontakt med den unge ca. en gang om ugen afhængig af behov og ønske, og løbende kontakt med de pårørende. Den unge og de pårørende kan derudover kontakte kontaktpersonen ved behov.

Det er Kontaktpersonens opgave at iværksætte og koordinere de forskellige sociale og psykiatriske støtte- og behandlingstilbud og at være behjælpelig med støtte, information og vejledning

Medicinsk behandling: Medicin vil efter behov blive tilbudt som en del af behandlingen. Ønsker man ikke medicinsk behandling, udelukker det ikke fra at modtage de øvrige behandlingstilbud.

Udover kontaktpersonen har Opus en række behandlingstilbud, som du kan læse mere om på linket til venstre

Opusteamet

OPUS er et tilbud om intensiv psykosocial behandling til unge med psykoselignende symptomer, og hvis den unge ønsker det, også til de nærmeste pårørende. OPUS vil gennem tilknytning af et fast team af behandlere sikre kontinuitet mellem den ambulante, den sygehusbaserede og den sociale indsats.

OPUS-teamet består af psykiater, psykiatrisk sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut eller afspændingspædagog og erhvervskonsulent.
Det er teamets opgave at forestå behandlingen og undervisningen af den unge og de pårørende.

Baggrund for behandlingstilbuddet

OPUS er et ambulant behandlingstilbud, der retter sig mod unge med en psykose eller med psykoselignende symptomer.

At være psykotisk kan blandt andet indebære, at virkelighedsopfattelsen ændres, og at tanker og følelser opleves og udtrykkes anderledes, end de plejer. Også hukommelse og evnen til at koncentrere sig kan være påvirket. En psykose kan være en overvældende, nogle gange skræmmende oplevelse både for patienten og de pårørende. Psykosen kan medføre angst og vanskeligheder ved at opsøge og vedligeholde de kontakter og funktioner, der kan afhjælpe symptomerne og medvirke til en bedring.

Når et medlem af familien bliver psykisk syg, påvirkes hele familien. Det er velkendt, at pårørende kan være forvirrede, bange og kede af, at sygdommen har ramt netop deres familie. Med større viden er imidlertid både patienten og familien bedre rustet til at håndtere sygdommen og de udfordringer, der følger med.Da familien ofte har det tætteste kendskab til den psykisk syge, er det vigtigt at bruge denne viden med henblik på at forebygge tilbagefald og kriser

Erfaringer har vist, at en tidlig indsats har en gunstig effekt på forløbet for de fleste patienters vedkommende. Og en tidlig indsats giver større tilfredshed med behandlingen både hos patienter og pårørende.

Grundidéen bag Opus

OPUS-projektet handler om tidlig opsporing og intensiv behandling af yngre mennesker med psykose. Navnet OPUS er lånt fra musikkens verden. OPUS er således ikke en forkortelse, men en betegnelse der er valgt for at afspejle initiativtagernes ønske om øget samspil mellem de forskellige parter, der er involveret i behandling af og støtte til yngre mennesker med psykose.

Hvis et stykke musik skal lyde godt, er det ikketilstrækkeligt, at hvert orkestermedlem har sit lille partitur foran sig og spiller sin lille stump melodi på sit instrument. Det nytter ikke, at den enkelte spiller fejlfrit, hvis det er uden sammenhæng med, hvad sidemanden spiller, og hvis der ikke er nogen form for sikring af, at hele satser eller symfonier afvikles planmæssigt. Orkestrering er et udtryk, der er blevet anvendt om organiseringen af behandlingsindsatsen, og udtrykket illustrerer meget godt, at behandlingsindsatsen kræver nøje planlægning: Instrumenterne skal afstemmes med hinanden, man skal tage nøje stilling til besætnin­gen, det må ikke gå galt med synkroniciteten, rækkefølgen skal overholdes, og de forskellige musikere skal spille forte eller pianissimo på de planlagte tidspunkter.

I den psykiatriske behandling er netopsamspillet mellem de forskellige elementer i behandlingen afgørende. Hvis for eksempel medicinen indebærer bivirkninger, som patienten ikke kan holde ud, så kan det føre til at patienten holder op med at tage medicinen og derfor får tilbagefald. Hvis patienten mødes af forskellige behandlere fra gang til gang, falder motivationen for at overholde aftaler, og patienten dropper måske ud af behandlingen. Hvis der ikke er tilrettelagt et program, som fanger patientens interesse, ender patienten måske med at sidde alene i lejligheden. Ubehandlede angstsymptomer kan måske føre til, at patienten selvmedicinerer sig med alkohol og derved bliver ustabil og ude af stand til at følge behandlingen. Hver enkelt brik i behandlingen spiller en vigtig rolle og samspillet kræver planlægning.


MERE INFO :

Skizofreni og skizotypisk sindslidelse – hvad er det?

Scandic Silkeborg – Vidensnetværket den 4. december 2007

Tina Iversen, leder af OPUS Vesterbro

Vesterbrogade 31, 4. sal, 1620 Kbh. V.

Tlf.: 23 21 01 58/33 25 67 61 lokal 25

mail: tina.iversen@opus-kbh.dk

OPUS

Caseload max. 11 patienter

Tværfagligt støttende team: Psykiater, psykolog, ergoterapeut, socialrådgiver, sygeplejerske, erhvervskonsulent og sekretær

Opsøgende, vedholdende kontakt ved uddannet kontaktperson

Fleksibilitet med hensyn til tid og sted for patientkontakten – hotline-funktion og nem tilgængelighed

OPUS

Regelmæssig justering af behandlingsplan med hensyn til medicinering af psykisk lidelse, misbrug, somatisk lidelse, sociale problemer, aktiviteter, kontakt til familie

Hjemmebesøg anvendes hyppigt

Patientens netværk inddrages

Patientens deltagelse i aktiviteter i lokalområdet understøttes.

Behandlingstilbud

Kontaktpersonssamtaler

Medicin

Fredagshygge

Familiesamtaler

Flerfamiliegrupper

Social færdighedstræning individuelt og i gruppe

Samtaler med erhvervskonsulent individuelt og i gruppe

Individuel psykoterapi

Kropsgruppe individuelt og i gruppe

Resultater fra 5 års opfølgning

4 % i OPUS behandling bor på boinstitution mod 10 % i standard behandlingen

57 institutionsdage mod 102 i standardbehandlingen

40,5 % ingen produktive psykotiske symptomer, hvor 70 % af disse er i arbejde eller uddannelse

Nøgletal om sygdommen skizofreni

Sygdomsrisiko (i løbet af livet), ca. 1 %

Antal i befolkningen, ca. 0,5 %, dvs. ca. 40.000 mennesker i Danmark

Sygdommen er lige hyppig hos begge køn, men kvinder har senere sygdomsdebut ca. 3-5 år end mænd

Ca. 50 % med diagnosen skizofreni har forsøgt selvmord. 10 % dør ved selvmord

Nye forekomster pr. år ca. 400 pr. år

Debut: Hyppigst 20-25 år

Positive

symptomer = psykotiske symptomer

Negative eller grundsymptomer

Kognitive forstyrrelser

Andre psykiske symptomer og problemer ved sygdommen skizofreni

HallucinationerVrangforestillingerKatatone symptomer

Hallucinationer

Høresansen

Synssansen

Lugtesansen

Smagssansen

Følesansen

Vrangforestillinger

Paranoide forestillinger

Storhedsforestillinger

Hypokondre forestillinger

Styrings- og påvirkningsforestillinger

Grundsymptomer

Følelsesforstyrrelser

Sprogfattigdom

Initiativløshed

Mangel på interesser og energi

Kontaktforringelse

Social tilbagetrækning eller ensomhedssøgen

Grundsymptomer – set inde- og udefra

Egen oplevelse af

symptomet

Tankestop

Følelses-forstyrrelser

Apati

Tankemylder

Hvordan man kan

iagttage symptomet

Taber tråden i samtalen

Forvirret og ambivalent

Isoleringstendens

Usammenhæng – eller svær at følge med i samtalen

Grundsymptomer – set inde- og udefra

Egen oplevelse af

symptomet

Manglende energi og initiativ

Hukommelses-problemer

Angst for fremmed

Isolation og indsunken i sig selv

Hvordan man kan

iagttage symptomet

Er inaktiv – udeblivelser

Glemmer aftaler

Melder afbud til sociale arrangementer

Usoigneret og spiser usundt, rodet bolig

Grundsymptomer – set inde- og udefra

Egen oplevelse af

symptomet

Nedtrykthed

Lysoverfølsomhed

lydoverfølsomhed

Hvordan man kan

iagttage symptomet

Ser trist ud – du kan være træt efter samtalen

Går med solbriller i gråvejr

Skælder ud over larmen

75 - 85 % af patienter med skizofreni oplever kognitive forstyrrelser

Nedsat opmærksomhed

Evnen til at planlægge en handling

Koncentrationsforstyrrelser

Hukommelsesproblemer

Uafhængige af positive symptomer, men vis sammenhæng med negative symptomer

Afgørende betydning for den sociale funktion

Andre psykiske symptomer og problemer ved sygdommen skizofreni og skizotypi

Manglende sygdomserkendelse

Depression

Angst

Kriminalitet

Sære vaner

Aggression

Misbrug

Det skizofrene spektrum

Skizofreni:

Har været

psykotisk i mere

end 1 måned. Er

ofte mere socialt

tilbagetrukket og

er ofte præget af en

"privat" tænkning.

Skizotypi:

Har ikke været

psykotisk. Har

ofte stadig et

netværk. Kan

være meget hyper-

refleksiv, og

sanserne er

skærpede. Præget

af de negative

symptomer.

Hvornår taler vi om sygdom?

Når symptomerne forhindrer den enkelte i at gøre det, som giver værdi

Husk at 20 % aldrig kommer i behandling men får indrettet sit liv uden for mange input

?

Stress-sårbarheds model

Guidelines

En liste over retningslinier og ideer for jobcentrene, som kan få samarbejdet til at blive værdifuldt.

Tag det roligt. Det tager tid at blive rask.

Hold hovedet koldt. Det er i orden at blive ivrig, men det kan nemt blive for meget.

Accepter det, som du alligevel ikke kan ændre.

Vær tydelig i kommunikationen Gør kommunikationen klar, rolig og positiv.

Guidelines

Husk at man ikke kan se psykiske sygdomme.

Prøv at forenkle mål og hav evt. delmål.

Vær klar på krav, hvad skal der til, for at de opfyldes.

Husk forudsigelighed.

Struktur på samtaler og aftaler.

Klare arbejdsopgaver.

Brug normaliteten så langt du kan.

Guidelines

Vær opmærksom på de tidlige advarselstegn for nye psykotiske episoder, inddrag behandler.

Ved psykose lyt – vær tydelig og kontakt behandler/modtagelse.

Løs et problem ad gangen. Lad ændringerne komme gradvist.

Opsummer hvad der er aftalt.

Om fremskridt. Brug en personlig målestok. Sammenlign denne måned med den sidste måned.

Vejen til arbejdsmarkedet

Erhvervskonsulent i OPUS

Margrethe Munk

Vesterbrogade 31. 1. Sal

1620 Kbh. V.

Tlf.: 20 40 48 50

Mail: Margrethe.Munk@opus-kbh.dk

Erhvervskonsulentens opgave

De unges baggrund

Fra alle sociale lag

Med forskellige opvækstvilkår

Uden afsluttet 9. klasse

Med akademiske uddannelser

Kunstnere

Håndværkere

Studerende

Anden

Når psykisk sygdom forstyrrer vejen til drømmejobbet

Opleves det at følelser og tanker tager overhånd og tager magten

Den unge lider under symptomerne

Har svært ved at fungere sammen med andre mennesker – i det studie eller job de nu lever i

Arbejdsevnen påvirkes

Skab kontakt og tillid – forudsigelighed

Vær klar og tydelig i kommunikationen

Lyt til drømme for fremtiden

Afdæk barrierer og bevar håbet

Giv klar og enkel skriftlig information om aftaler og jobplaner

Ved information om pligter og rettigheder, vær klar og præcis

Anerkendende attitude

Hjælp med at sætte mål – og delmål

Aktive psykotiske symptomer

Nedsat opmærksomhed

Forstyrret hukommelse

Langsom eller nedsat reaktionstid

Forlænget indlæring

Mange uåbnede rudekuverter – trusler

Lovkrav der er uoverskuelige

Jobcentermedarbejderen som autoritet

Trussel om tab af forsørgelsesgrundlag

Trussel om tab af bolig

Trussel om tab af drømmejobbet

Frygt for fremtiden

Løn Sygedagpenge

Løn Kontanthjælp

SU Kontanthjælp

Revalidering Kontanthjælp

Behov for præcis og konkret vejledning

F

lles er,
at de er stress-s
å rbare

æ

Støtte til nyorientering på arbejdsmarkedet i vedligeholdelses- fasen

Samarbejd med OPUS – eller anden samarbejdspartner

Enkel og præcis kommunikation om muligheder, pligter og rettigheder

Ro i samtalen – individuel samtale, med dagsorden

Arbejdsfastholdelse

Jobsøgning

Afklaring

Opkvalificering

Uddannelsesplanlægning

Løntilskudsjob

Revalidering

Flexjob

Pensionsansøgning

Benyt mentorordning

Også i gang

Kort om behandlingstilbuddet

Opus er især et tilbud om intensiv kontaktpersonstøtte: Den unge og de pårørende vil blive tilknyttet en person fra teamet. Denne vil være den faste behandler gennem forløbet, også under og efter en evt. indlæggelse.

Behandleren vil have personlig kontakt med den unge ca. en gang om ugen afhængig af behov og ønske, og løbende kontakt med de pårørende. Den unge og de pårørende kan derudover kontakte kontaktpersonen ved behov.

Det er Kontaktpersonens opgave at iværksætte og koordinere de forskellige sociale og psykiatriske støtte- og behandlingstilbud og at være behjælpelig med støtte, information og vejledning

Medicinsk behandling: Medicin vil efter behov blive tilbudt som en del af behandlingen. Ønsker man ikke medicinsk behandling, udelukker det ikke fra at modtage de øvrige behandlingstilbud.

Udover kontaktpersonen har Opus en række behandlingstilbud, som du kan læse mere om på linket til venstre

Opusteamet

OPUS er et tilbud om intensiv psykosocial behandling til unge med psykoselignende symptomer, og hvis den unge ønsker det, også til de nærmeste pårørende. OPUS vil gennem tilknytning af et fast team af behandlere sikre kontinuitet mellem den ambulante, den sygehusbaserede og den sociale indsats.

OPUS-teamet består af psykiater, psykiatrisk sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut eller afspændingspædagog og erhvervskonsulent.
Det er teamets opgave at forestå behandlingen og undervisningen af den unge og de pårørende.

Baggrund for behandlingstilbuddet

OPUS er et ambulant behandlingstilbud, der retter sig mod unge med en psykose eller med psykoselignende symptomer.

At være psykotisk kan blandt andet indebære, at virkelighedsopfattelsen ændres, og at tanker og følelser opleves og udtrykkes anderledes, end de plejer. Også hukommelse og evnen til at koncentrere sig kan være påvirket. En psykose kan være en overvældende, nogle gange skræmmende oplevelse både for patienten og de pårørende. Psykosen kan medføre angst og vanskeligheder ved at opsøge og vedligeholde de kontakter og funktioner, der kan afhjælpe symptomerne og medvirke til en bedring.

Når et medlem af familien bliver psykisk syg, påvirkes hele familien. Det er velkendt, at pårørende kan være forvirrede, bange og kede af, at sygdommen har ramt netop deres familie. Med større viden er imidlertid både patienten og familien bedre rustet til at håndtere sygdommen og de udfordringer, der følger med.Da familien ofte har det tætteste kendskab til den psykisk syge, er det vigtigt at bruge denne viden med henblik på at forebygge tilbagefald og kriser

Erfaringer har vist, at en tidlig indsats har en gunstig effekt på forløbet for de fleste patienters vedkommende. Og en tidlig indsats giver større tilfredshed med behandlingen både hos patienter og pårørende.

Grundidéen bag Opus

OPUS-projektet handler om tidlig opsporing og intensiv behandling af yngre mennesker med psykose. Navnet OPUS er lånt fra musikkens verden. OPUS er således ikke en forkortelse, men en betegnelse der er valgt for at afspejle initiativtagernes ønske om øget samspil mellem de forskellige parter, der er involveret i behandling af og støtte til yngre mennesker med psykose.

Hvis et stykke musik skal lyde godt, er det ikketilstrækkeligt, at hvert orkestermedlem har sit lille partitur foran sig og spiller sin lille stump melodi på sit instrument. Det nytter ikke, at den enkelte spiller fejlfrit, hvis det er uden sammenhæng med, hvad sidemanden spiller, og hvis der ikke er nogen form for sikring af, at hele satser eller symfonier afvikles planmæssigt. Orkestrering er et udtryk, der er blevet anvendt om organiseringen af behandlingsindsatsen, og udtrykket illustrerer meget godt, at behandlingsindsatsen kræver nøje planlægning: Instrumenterne skal afstemmes med hinanden, man skal tage nøje stilling til besætningen, det må ikke gå galt med synkroniciteten, rækkefølgen skal overholdes, og de forskellige musikere skal spille forte eller pianissimo på de planlagte tidspunkter.

I den psykiatriske behandling er netopsamspillet mellem de forskellige elementer i behandlingen afgørende. Hvis for eksempel medicinen indebærer bivirkninger, som patienten ikke kan holde ud, så kan det føre til at patienten holder op med at tage medicinen og derfor får tilbagefald. Hvis patienten mødes af forskellige behandlere fra gang til gang, falder motivationen for at overholde aftaler, og patienten dropper måske ud af behandlingen. Hvis der ikke er tilrettelagt et program, som fanger patientens interesse, ender patienten måske med at sidde alene i lejligheden. Ubehandlede angstsymptomer kan måske føre til, at patienten selvmedicinerer sig med alkohol og derved bliver ustabil og ude af stand til at følge behandlingen. Hver enkelt brik i behandlingen spiller en vigtig rolle og samspillet kræver planlægning.

Velkommen til vores hjemmeside

Tina Iversen var mere end en overaskelse for "Kiks" !
Hun er virklig en sød og et dejligt menneske og vi hyggede os så meget at vi knapt nok fik tid til at snakke om OPUS og første gang jeg kiggede på uret var den ti i ti og så var det jo tid til afslutte med de sævanlige gaver og "The Pover of love"
Fantastisk aften og fantastisk pige-hun er i hver thi fald velkommen igen i "Kiks" !
Hør genudsendelsen kl. 22.00 på næste fredag d. 13/01 2012 !

Nyeste kommentarer

11.04 | 09:39

Du skriver fantastisk levende og det er bestemt interesant at læse. Om jeg s...

18.11 | 22:02

Der er nogen der lytter, fx. helt fra Honduras.

21.02 | 19:03

Skønt med et menneske der har en mase på hjertet

29.03 | 19:53

Jeg syn´s at denne side er vild for syg, især Alberte..(Luna)...